नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने बारे सूचना

नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने       बारे सूचना

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा भन्सार जाँचपाससँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य (License, Permit, Certificate and Others-LPCO) निवेदनको लागि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (Nepal National Single Window-NNSW) मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन आर्थिक ऐनको दफा (२) को उपदफा (१) अन्तर्गतको अनुसूची १ को दफा १५ उपदफा (२) खण्ड (त)  र  मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ सँग सम्बन्धित आर्थिक ऐनको अनुसूची-१ को समुह ११ को (आ) बमोजिम निकासी पैठारीकर्ताले यस कार्यालयमा  पेश गर्ने कागजातहरू विद्युतीय  स्वरूपमा स्वीकार गर्न वा विद्युतीय माध्यमबाट कुनै दस्तुर वा रकम बुझ्न मिति २०७8।०८।०६ को निर्णयानुसार एकद्वार प्रणालीको  पोर्टल (Portal) www.nnsw.gov.np बाट आवेदन गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागी  यो सूचना प्रकाशन गरीएको छ।

पूनश्‍चः प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी User Manual यसैसाथ संलग्न गरिएको छ।

सम्पर्क ठेगानाः

नेपाल सरकार

लगानी बोर्डको कार्यालय

अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं ०१-४४७५२७७

वेभसाइट www.ibn.gov.np

इमेल info@ibn.gov.np

सहायता कक्षको लागि सम्पर्क ठेगना

भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौः ०१-४११७०१०

Help Desk, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौः १६६-००१६-००१६