नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने बारे सूचना

नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने       बारे सूचना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा भन्सार जाँचपाससँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य (License, Permit, Certificate and Others-LPCO) निवेदनको लागि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (Nepal National Single Window-NNSW) मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन आर्थिक ऐनको दफा (२) को उपदफा (१) अन्तर्गतको अनुसूची १ को दफा १५ उपदफा (२) खण्ड (त)  र  मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ सँग सम्बन्धित आर्थिक ऐनको अनुसूची-१ को समुह ११ को (आ) बमोजिम निकासी पैठारीकर्ताले यस कार्यालयमा  पेश गर्ने कागजातहरू विद्युतीय  स्वरूपमा स्वीकार गर्न वा…

Read More