Public Notice

Notice for Shortlisting Consulting firms for Pre-feasibility Study (PFS) For the Development, Operation and Management of Gautam Buddha Maternity Hospital

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Request for Expression of Interest for PFS and Preparation of a Master Plan for Tal-Talaiya Multipurpose Tourism Project

Request for Expression of Interest

नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने बारे सूचना

नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने       बारे सूचना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा भन्सार जाँचपाससँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य (License, Permit, Certificate and Others-LPCO) निवेदनको लागि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (Nepal National Single Window-NNSW) मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन आर्थिक ऐनको दफा (२) को उपदफा (१) अन्तर्गतको अनुसूची १ को दफा १५ उपदफा (२) खण्ड (त)  र  मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ सँग सम्बन्धित आर्थिक ऐनको अनुसूची-१ को समुह ११ को (आ) बमोजिम निकासी पैठारीकर्ताले यस कार्यालयमा  पेश गर्ने कागजातहरू विद्युतीय  स्वरूपमा स्वीकार गर्न वा…

Invitation for Bid for the Procurement of Laptop, Computer and Other Hardwares

Request for Expression of Interest for Pre-Feasibility Study for the Development, Operation and Management of Pokhara International Convention and Exhibition Center

Invitation for Bids for the Supply, Delivery and Installation of Data Center

Invitation for Hiring IT Officer for OIBN (Contract Basis)

Click Here to Download Application Form

चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा ।

PDF डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।